www.rimsø.dk

Info-side for Rimsø, Kastbjerg, Skindbjerg, Emmelev og det omliggende land

Referat fra Rimsø Ejerlavs generalforsamling

Torsdag d. 14-3-2013 i Rimsø forsamlingshus


Generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af Rimsø Forsamlingshus generalforsamling.


Der indledtes kl. 20:20 med sangen  ”Den kedsom vinter gik sin gang”, hvorefter de fremmødte havde mulighed for at betale kontingent, 100 kr., så stemmeretten kom på plads, og derefter gik vi i gang med generalforsamlingen med dagsorden efter vedtægterne.


1. Søren Kaiser blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.


2.  Herefter aflagde Martin, på vegne af oldermændene, årets beretning:


- Stille år, 2 møder afholdt:  

1) Vedrørende fællesvejen øst

2) forberedelse til generalforsamlingen

- 10 år siden foreningen i sin nuværende form blev stiftet som afløsning for den gamle oldermandsinstitution.

Årsag: Kongeegtrekantens tilhørsforhold og deraf følgende retssager.

- Oldermændene skal beskytte de forskellige typer af fælleseje. Noget er helt fælleseje. (Kongeegtrekanten, Damgræsset, Drøvten.)

- Ejerlavet skal hele tiden være opmærksom på at de fællesejede jorder ikke bliver overtaget af private.

- Martin orienterede om fællesvejen, der skal forløbe i 6 alens bredde. Den fører over privat jord, må ikke lukkes og skal holdes farbar af den enkelte lodsejer.

- Vedrørende Kongeegtrekanten: Der er jævnligt diskussioner om vedligeholdelsesgraden: PT. holdes / klippes den, og flaget hejses, af Ebbe Lund.

Der skal laves noget vedligehold efter Valdemarsdag. (opretning og maling af flagstang, erstatning / reparation af bænk, m.m.) Nærmere tidspunkt fastsættes senere.

- Martin orienterede om de forskellige stisystemer i området: Cykelstier, Vandrestier, Broncealderstien /-ruten.

- Der blev trukket linjer fra bronzealderens miljø ødelæggelser til den nutidige ændring af landskabet

Kommentarer til beretningen:

- Henrik Udsen har talt med pladsmanden på kommunen vedr. den af kommunen anbragte bænk, samt snerydning af vendeplads. Han afventer tilbagemelding.


3. Frank aflagde regnskab:


- Årets indtægter:  

Jordleje        500,- kr.

Kontingent 1.400,- kr.

I alt:         1.900,- kr.


- Årets udgifter           654,- kr. (generalforsamling)


Kassebeholdning 3.030,- kr.

Banken              5.491,- kr.

I alt                  8.521,48 kr.4.  Ingen indkomne forslag.


5.  Kontingent uændret 100,- kr.

6.  Valg af oldermænd.

Walther Pedersen, Frank Jensen og Verner Holsegård blev alle genvalgt


7.  Eventuelt.

Der var spørgsmål vedrørende Drøvten. Træerne bliver.


Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00


Referat: Verner Holsegård


Tilbage